setalpm

best web directories

free css templates

 

Certifikačný proces


Sú to činnosti, na ktorých základe certifikačný orgán určí, či spoločnosť spĺňa špecifikované požiadavky spôsobilosti. Tento proces zahŕňa podanie žiadosti, vyhodnotenie, rozhodnutie o certifikácii, dohľad na recertifikáciu, používanie certifikátu a loga/značiek

Certifikácia


Začína prípravou na certifikačný audit a končí získaním certifikátu.

Environmentálne správanie


Výsledky systému environmentálneho manažérstva ktoré sa dajú merať a týkajúce sa operatívneho riadenia environmentálnych aspektov organizácie, tie sú výsledkom environmentálnej politiky a environmentálnych cieľov.

HACCP


Znamená analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov u potravín. Od 1. 1. 2000 musia všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce závažnú epidemiologickú činnosť mať splnený Potravinový kódex SR vrátane hlavy VIII - zásady správnej výrobnej praxe (HACCP). Táto povinnosť sa netýka len výrobcu potravín, ale všetkých subjektov, v ktorých sa s potravinami manipuluje. Jeho zavedením získate istotu o zdravotnej nezávadnosti Vašich produktov.

Infraštruktúra


Je systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie.

Interný audit


Je to interná kontrola systému manažérstva organizácie. Slúži na objektívne posúdenie. Z hľadiska druhu ich delíme na audit systémový, procesný a produktu.

Interný audítor


Osoba ktorá je oprávnená vykonávať interné audity.

Meranie spokojnosti zákazníka


Ide o neustály a kontrolovaný zber údajov od zákazníkov, ktoré slúžia na overenie či boli organizáciou naplnené jeho požiadavky.

 

Nápravná činnosť


Nám slúži na neustále zlepšovanie. Je to činnosť ktorá slúži na odstránenia príčin nezhôd a zabránila ich opakovaniu.